นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

CRG INTERNATIONAL FOOD COMPANY LIMITED ('บริษัท') ตระหนักถึงความสําคัญเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ บริษัทจึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ท่านสามารถใช้บริการแอพพลิเคชั่น OOTOYA Japanese Restaurant ได้อย่างมั่นใจ

การรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้บริการแอพพลิเคชั่น OOTOYA Japanese Restaurant หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการสะสมคะแนนหรือแลกคะแนนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด, เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษหรือเพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ บริการแอพพลิเคชั่น OOTOYA Japanese Restaurant ของผู้ใช้บริการรวมถึงใช้ ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการในกรณีที่จําเป็น และในบางกรณีที่บริษัทไม่สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการจากข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัท บริษัทอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการผ่านทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากการดังกล่าว

อนึ่ง การใช้บริการแอพพลิเคชั่น OOTOYA Japanese Restaurant ของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด และการที่ผู้ใช้บริการ ใช้งานแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการ ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับ การแก้ไขแต่ละครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลที่สามโดยมิได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้

(๑) การเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดจากผู้ใช้บริการ
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ให้บริการ
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลระบบการชำระเงินของ ธปท.

OOTOYA DELIVERY