ชานม (ร้อน / เย็น)
ミルクティー(ホット・アイス)
Milk Tea (Hot / Cold)
45.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY