นํ้าแร่
ミネラルウォーター
Mineral Water (500ml)
20.00 บาท
ราคานี้ยกเว้นสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
OOTOYA DELIVERY